[Archiwalny] Kalisz, woj. zachodniopomorskie - budynek handlowo-usługowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Józef Kolański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-03-2014r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika w Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 17a w sali nr 17, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: działka nr 75/8 o pow. 0,1180 ha zabudowana budynkiem handlowo-usługowym - warsztat mechaniki samochodowej i wulkanizacji położonej: Kalisz, ul.  Łódzka  dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 365.000,00zl. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 273 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sum; oszacowania, to jest 36 S00,00 zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 1 O. Centrum w Kaliszu 19 10202212 0000 5602 0079 8967 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od: godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo u zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub prze/ złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronie internetowej: wvvw.komornik-kolanski

Numer oferty: L/29/N/02/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 273.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny