[Archiwalny] Kałuszyn, Olszewice woj. mazowieckie - nieruchomości gruntowe, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16-01-2013r. o godz 13,00 w Sądzie Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek: 

-  działka położona w miejscowości Kałuszyn o powierzchni 2,2174 ha oszacowana na kwotę 33.740,00 zł.

-  działka położona w miejscowości Olszewice o powierzchni 2,6400 ha oszacowana na kwotę 45.731,00 zł posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

 Nieruchomość w całości oszacowana jest na kwotę 79.471,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 59.603,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic Kancelaria Komornicza 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kazikowskiego 25 tel.: 25 759 28 54, fax: 25 759 28 54, www.komornikminsk.pl, email: minsk.mazowieckil@komornik.pl konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Siedlcach 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/110158

Numer oferty: L/34/N/01/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 59.603,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka