[Archiwalny] Kamień Łukawski, gmina Dwikozy, woj. świętokrzyskie - grunty orne, sady, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jacek Korman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2015r. o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2a w sali nr II, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 90/5, 90/6 (grunty orne, sady) o powierzchni 0,1501 ha położone w miejscowości Kamień Łukawski, gmina Dwikozy dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 82 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 270,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH S.A. I O. w Sandomierzu 05106000760000320000602500

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jacek Korman Kancelaria Komornicza ul. Żeromskiego 25, 27-600 Sandomierz tel. /fax (015) 832 11 94 e-mail: sandomierz2@komomik.pl

Numer oferty: L/142/N/06/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 55.133,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka