[Archiwalny] Karbowo, woj. kujawsko-pomorskie - budynek usługowo-mieszkalny, wiata, działka, I licytacja

Opis

 

Kancelaria Komornicza w Brodnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy ul. Sądowa 5, 87-300 Brodnica, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy ul. Wczasowa, Karbowo, 87-300 Brodnica, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

  Opis nieruchomości: działka gruntu nr 78/23 o pow. 0,4118 ha, na której zlokalizowany jest budynek usługowo-mieszkalny oraz wiata przemysłowa. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 697,10 m2. W części usługowej budynku mieszczą się sale zabaw dla dzieci oraz pomieszczenia biurowo- socjalne i sanitarne.

Suma oszacowania wynosi 2 043 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 532 362,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 204 315,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości położonej przy Karbowo, 87-300 Brodnica, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: działki gruntu nr:182/8, 182/9, 182/10 o łącznej powierzchni 0,8335 ha.

Suma oszacowania wynosi 83 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 295,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 306,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Brodnica 12 9484 1150 0010 1332 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki Kancelaria Komornicza, ul. św. Jakuba 16, Brodnica, 87-300 Brodnica tel. 564954961 / fax. 564982362.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219272

 

 

Numer oferty: L/98/N/06/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka
  • Obiekt komercyjny