[Archiwalny] Katowice, ul SPortowa - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z siedzibą przy Warszawska 45, 40-010 Katowice, pokój 204, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Sportowa 30c, 40-103 M. Katowice, dla którego Katowice - Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 88 238,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 178,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 823,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING 42 1050 1214 1000 0022 0896 3377.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Mieczysław Kurz Kancelaria Komornicza, Jordana 19, Katowice, 40-056 Katowice tel. 32 6086314 / fax. 32 2538383.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/95658

 

Numer oferty: L/6/N/10/13
Region:
  • śląskie
Cena: 66.178,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie