[Archiwalny] Katowice, woj. śląskie, ul. POmorska/ROlnicza - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Mariola Ceralewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z siedzibą przy Francuska 70a, 40-028 Katowice, pokój 16, odbędzie się pierwsza licytacja   nieruchomości   położonej   przy   Pomorskiego/Rolnicza ,   40-748   Katowice,   dla   której  Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą

Opis nieruchomości: (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, działka 4962/117 podzielona na działki 2286/117 i 2287/117); działki nieogrodzone, niezagospodarowane o łącznej powierzchni 43135 m2;

Suma   oszacowania   wynosi   9 499 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy     oszacowania i wynosi 7 124 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 949 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA 71105012301000002312090711.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach

Mariola Ceralewska

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 5, Katowice, 40-082 Katowice

tel. 032 353 09 36 / fax. 032 353 09 36

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/206349

Numer oferty: L/38/N/03/15
Region:
  • śląskie
Cena: 7.124.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka