[Archiwalny] Kazimierz Biskupi, woj. wielkopolskie, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Mariusz Starzonek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2016 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Chopina 28, 62-510 Konin, pokój 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul.Cisowa  62-530 Kazimierz Biskupi. 

Opis : 

działka nr 1739 o powierzchni 0,0826 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni netto 176 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni netto 44 m2. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej dzień przed licytacją tj. do dnia 14-01-2016r.

Suma oszacowania wynosi 214 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 17 1020 2746 0000 3002 0019 8846.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Koninie mieszczącym się pod adresem: Chopina 28, Konin, 62-510 Konin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/268524

Numer oferty: L/6/N/01/16
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 160.875,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka