[Archiwalny] Kielce, woj. świętokrzyskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XVIII, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy ul. Warkocz, 25-253 M. Kielce.

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem produkcyjnym z zapleczem socjalnym, budynkiem gospodarczo-garażowym, oznaczona jako działka gruntu nr 117 i 116, położona w Kielcach przy ul. Warkocz, która posiada urządzoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach.

Suma oszacowania wynosi 1 694 912,94 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 271 184,71 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 169 491,29 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi do momentu rozpoczęcia licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Kielcach 17102026290000920200158733.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga

Kancelaria Komornicza, Nowy Świat 38/4, Kielce, 25-522 Kielce, tel. 413431203 / fax. 413431203.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204674

Numer oferty: L/15/N/03/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 1.271.184,71 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom