[Archiwalny] Kleszewo, woj. mazowieckie - działka, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Piotr Teofilak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2015 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wyszkowie z siedzibą przy Rynek 37, 06-100 Pułtusk, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Kleszewo działka nr 253/1, 06-100 Pułtusk, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pułtusku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 56 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację lub na konto sądu : NBP 27 1010 1010 0433 7122 3100 0000

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Piotr Teofilak Kancelaria Komornicza, Traugutta 10, Pułtusk, 06-100 Pułtusk tel. 23 6920013 / fax. 23 6920013.

 

 

Numer oferty: L/127/N/01/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 37.466,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka