[Archiwalny] Kłobuck, woj. śląskie, ul. Wyspiańskiego - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2014r. o godz. 10:50w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacjanieruchomości  położonej: 42-100 Kłobuck, Wyspiańskiego Stanisława, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 593 000,00zł,zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 444 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu Bank Handlowy w Warszawie SA Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn 66 10301508 0000 0008 0348 8002 z podaniem sygnatury: XV Co 1179/13.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 17:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 013 029 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie •

Ernest Osicki ,

Kancelaria Komornicza w Częstochowie

42-202 Częstochowa ul.Mirowska 41

tel. fax 34 36 II 306 e-mail: czestochowa.osicki@komornik.pl

www.czestochowa.komornik.pl

 

Numer oferty: L/119/N/01/14
Region:
  • śląskie
Cena: 444.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka