[Archiwalny] Klwowska WOla, mazowieckie - budynek magazynowy, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przysusze z siedzibą przy AL. Jana Pawła II 11a, 26-400 Przysucha, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości położonej w Klwowska Wola, 26-415 Klwów, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 891 666,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 594 444,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 166,60 zł. 

Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg, w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA Przysucha 24124057291111000050538511.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przysusze

Eugeniusz Chruściński

Kancelaria Komornicza, Warszawska 18, Przysucha, 26-400 Przysucha

tel. 486753386 / fax. 486753386

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/94381

 

Numer oferty: L/57/N/10/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 594.444,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny