[Archiwalny] Knurów, woj. śląskie, ul. Kołłątaja - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Irena Radziszewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-06-2015 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 222, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Kołłątaja 7B, 44-193 Knurów, dla którego Sadu Rejonowego w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 126 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 30 1020 2401 0000 0502 0142 4415.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Irena Radziszewska

Kancelaria Komornicza, Ligocka 15, Gliwice, 44-105 Gliwice

tel. 32-2382144, 32-3324032 / fax. 32-2382144, 32-3324032

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/220203

Numer oferty: L/171/N/05/15
Region:
  • śląskie
Cena: 94.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie