[Archiwalny] Kobyłka, woj. mazowieckie, ul. Poziomkowa - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu23-09-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3 A , odbędzie  się  pierwsza  licytacja  nieruchomości  położonej: 05-230 Kobyłka, Poziomkowa,  dla  której  Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma    oszacowania    wynosi   311 000,00 zł,    zaś   cena   wywołania   jest   równa    3/4  sumy  oszacowania  i  wynosi  233 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 100,00zł. Rękojmię należy uiścić do dnia poprzedzającego licytację na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Wołominie Bank Handlowy w Warszawie SA Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn 95 10301508 0000 0008 1579 6004bądź wyjątkowo gotówką do dnia poprzedzającego licytację do kasy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Pawła Bukszewicza przy ul.Warszawskiej 7 w Wołominie.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów  wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwalą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz ul. Warszawska 7, 05-200 Wołomin 022 7762103 wolomin@komornik.pl

Numer oferty: L/160/N/07/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 233 250,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka