[Archiwalny] Koćmyrzów-Luborzyca, woj. małopolskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w   Krakowie   przy   ul.  Grzegórzeckiej   102/9   zawiadamia na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 10136 kpc, że w dniu 9 kwietnia 2015 roku o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika przy ul. Nowohuckiej 44/186 w Krakowie odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości a to:

- działki nr 61 położonej w Łuczycach - gmina Koćmyrzów-Luborzyca i oznaczonej jako: KW o powierzchni 1920 m2. Grunt płaski w kształcie prostokąta z dostępem do drogi publicznej, teren zarośnięty drzewostanem mieszanym. Użytki rolne, Ł-III –łąki  oszacowanej na kwotę: 82.100,00 zł. 

Ceną wywoławczą w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.  W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomości można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika znajdującym się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 102/9.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                                                                                 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowała i wygasną z uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek ul. Grzegórzecka 102/9, 31-559 Kraków tel.: 12 4142128 mail: krakow7@komornik.pl                                                  

Numer oferty: L/88/N/02/15
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka