[Archiwalny] Kołczygłowy, woj. pomorskie, ul.Fabryczna - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Lęborku Wojciech Daroszewski na podstawie art. 953 kpc podaje   do   publicznej   wiadomości,   że:   w dniu   14-05-2015r.   o   godz. 10:30    w   budynku  Sądu Rejonowego w Lęborku mającego siedzibę w Bytowie przy ul. Zamkowa 1 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.  Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.

Działka nr 142/6 o pow.0,0632ha. położonej: 77-140 Kołczygłowy, Fabryczna, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Bytowie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 98 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Bytowie 09 10204708 2003 0000 2002 6012

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Lęborku w Bytowie przy ul. Zanikowa 1 w pok. 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Wojciech Daroszewski ul. Dworcowa 17a, 77-100 Bytów tel.: 59 8223323 fax.: 59 8223323 mail: bytow1@komornik.pl

Numer oferty: L/142/N/04/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 73.875,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka