[Archiwalny] Kolno, woj. podlaskie, ul. Witosa - lokal mieszkalny (48,70 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-20ł4r. o godz. 11:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego  usytuowanego na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym oznaczonym  poł. w Kolnie przy ul. Witosa o pow. 48,70m2  położonego: 18-500 Kolno, W.Witosa 17, dla którego Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 116.850,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77.900,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.685,00 zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 26.05.2014r.: Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz,15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy Polowa 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Łoinży Krystyna Bajgns Kancelaria Komornicza w Łomży 18-400 Łomża Sadowa 2/6 tel. 086 2188951 e-inail: lomza2@komomik.plwww.koinomik.lomza.pl

Numer oferty: L/15/N/03/14
Region:
  • podlaskie
Cena: 77.900,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie