[Archiwalny] Koło, woj. wielkopolskie, ul. Jaśminowa - budynek mieszkalny (168,29 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2013r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy ul. Włocławska 4, w sali nr 26. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kole numerami ewidencyjnymi 140, 189 o łącznej powierzchni 0.0842 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolno stojącym, piętrowym, o powierzchni 168,29 oraz garażem, położonej: 62-600 Koło, ul. Jaśminowa, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

Suma oszacowania wynosi 495.680,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 371.760,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 49.568,00/1 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można w w/w terminie uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Kolo 47 10202762 0000 1902 0002 5387. Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika, 62-600
Koło, ul. Sienkiewicza 30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura Kancelaria Komornicza ul. Sienkiewicza 30. 62-600 Kolo tel. (63) 272-83-43, fax. 261-68-68 http://www.komornik-kolo.pl/

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/110758

 

Numer oferty: L/24/N/12/13
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 371.760,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka