[Archiwalny] Koło, woj. wielkopolskie, ul. Mickiewicza - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura(www.komornik-kolo.pl) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-10-2015 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, pokój 26, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza, 62-600 Koło.

Suma oszacowania wynosi 400 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 420,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 056,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 47 1020 2762 0000 19 02 0002 5387.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura(www.komornik-olo.pl)Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 30, Koło, 62-600 Koło tel. 632728343 / fax. 632616868.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/253738

Numer oferty: L/50/N/10/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 300.420,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka