[Archiwalny] Koniemłoty, woj. świętokrzyskie - budynek piekarni (315,80 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu posiadający kancelarię w Staszowie, przy ulicy Wschodniej  na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 kwietnia 2014 r. o gody.. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Staszowie sala nr 133 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Koniemłoty gmina Staszów, dla której to nieruchomości Sad Rejonowy w Sandomierzu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Staszowie prowadzi Księgę Wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość o powierzchni 0,3178 ha, składająca się z  działki nr ewid. 1251/18 na której znajduje się parterowy niepodpiwniczony budynek piekarni o powierzchni użytkowej 315,80 mkw. oraz wiata. Nieruchomość powyższa została oszacowana na kwotę: 233.480,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 175.110,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 23.348,00 zł.  najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia -sadu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BPS.A. O/Tarnobrzeg 211020 4913 0000 9602 0011 9289.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osobywymienione w tym tytule. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Osoby  występujące  jako reprezentanci spółek prawa handlowego powinny posiadać wyciąg z KRS z bieżącego roku. Nieruchomość tą wolno oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją   dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. 

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu ul. Wschodnia 13/315, 28-200 Staszów tel.: 15 8642350; mail: staszow@komornik.plwww.komornikstaszow.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119831

 

Numer oferty: L/63/N/02/14
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 175.110,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy