[Archiwalny] Konopki KOlonie, woj. warmińsko-mazurskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu I4-04-2015r.r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie mającego siedzibę 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową o nr działki 3/9 pow. 0,84 ha zabudowaną wolnostojącym budynkiem mieszkalnym parterowym z użytkowym poddaszem o pow. zabudowy 148 mkw. położonej: 19-200 Grajewo, Konopki Kolonie, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW.  

Suma oszacowania wynosi 370 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 277 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni i przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska

ul. Os. Południe 9, 19-203 Grajewo

tel.: 86 2723677

email: grajewo@komornik.pl

Numer oferty: L/162/N/03/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 277.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka