[Archiwalny] Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Bukowa - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel asesor Krzysztof Ścibich na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-08-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, pokój 208, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Bukowa, 86-010 Koronowo. 

Suma oszacowania wynosi 458 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 305 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 37 10201462 0000 7202 0022 4238.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

10.08.2015

11:00 - 11:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel  Kancelaria Komornicza, Gdańska 47, Bydgoszcz, 85-005 Bydgoszcz tel. 52 322 28 27 / fax. 52 322 28 27.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/235982

 

Numer oferty: L/4/N/08/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 305.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy
  • Dom
  • Działka