[Archiwalny] Kosewo, gm. Pomiechówek, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny (135,10 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-03-2014r. o godz. 14:00 w Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim I Wydział Cywilny 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ul. Słowackiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 942 in2, położona we wsi Kosewo, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski przy ul. Baśniowej, w skład której wchodzą : budynek mieszkalny jednorodzinny 1 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni zabudowy 135,10 m2 i powierzchni użytkowej 88,40 m2 położonej: 05-180 Pomiechówek, Baśniowa, Kosewko, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 297 372,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 223 029,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 737,21zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Nowym Dworze Mazowieckim 90 12403480 1111 0010 0930 4966 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 1 Wydział Cywilny 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ul. Słowackiego 19 pok. sekretariat odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski ul. Jana Nałęcza 37, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel.: 22 7756960 email: nowy.dwor2@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119025

Numer oferty: L/58/N/02/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 223.029,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka