[Archiwalny] Kosienice, gm. Żurawica, woj. podkarpackie - grunty, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2015 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy   Mickiewicza   14,   37-700   Przemyśl,   pokój   103,   odbędzie   się   druga licytacja nieruchomości położonej przy Kosienice 37-713 Maćkowice. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość stanowiąca działkę nr 706 położoną w miejscowości Kosienice w gminie Żurawica, Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,59ha, nieruchomość jest niezabudowana, zgodnie z rejestrem gruntów stanowi grunty orne - RI. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica przedmiotowa działka położona jest w obszarze projektowanych terenów osiedleńczych z usługami rozproszonymi.

Suma oszacowania wynosi 32 627,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 751,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 262,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 62102042740000110200026146.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak Kancelaria Komornicza, Franciszkańska 33, Przemyśl, 37-700 Przemyśl tel. 166786752 / fax. 166786752.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211880

 

Numer oferty: L/62/N/09/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 21.751,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka