[Archiwalny] Kosienice, woj. podkarpackie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Tomasz Klucznik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kosienice  37-713 Maćkowice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 32 627,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 470,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 262,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 62102042740000110200026146.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Tomasz Klucznik

Kancelaria Komornicza, Franciszkańska 33, Przemyśl, 37-700 Przemyśl

tel. 166786752 / fax. 166786752

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211880

 

Numer oferty: L/166/N/03/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 24.470,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka