[Archiwalny] Kosów, woj. łódzkie - nieruchomośc zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2014 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 19, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości , położonej przy ul. Batorówka, miejscowość Kosów, 97-310 Moszczenica, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:
udział 1/2 - działka nr 501 o powierzchni 0,2200 ha. Działka zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 42,70 m2. W głębi nieruchomości znajduje się drewniana komórka zwarta z budynkiem mieszkalnym, charakteryzująca się bardzo złym stanem technicznym. Teren zabudowanej części nieruchomości jest ogrodzony płotem z siatki metalowej, wspartej na stalowych słupach. Brama i furtka są drewniane. Bezpośredni dojazd do siedliska drogą utwardzoną. Teren niezabudowany działki, który znajduje się poza ogrodzeniem to grunt rolny V klasy bonitacyjnej częściowo zadrzewiony młodym drzewostanem brzozowym ( ok. 5 lat ) uzupełnionym drzewostanem sosnowym ( ok. 10 lat ) bez wartości ekonomicznej.

Suma oszacowania wynosi 24 775,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 516,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 477,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 92 10203916 0000 0902 0078 6749.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Agnieszka Różycka

Kancelaria Komornicza, Al. 3-go Maja 4, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 6497483 / fax. 44 6497483

 

Numer oferty: L/30/N/11/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 16.516,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka