[Archiwalny] Koszalin, woj. zachodniopomorskie, ul. Finska - budynek mieszkalny (183,00 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2015 o godz. 13:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 3a, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Fińska, 75-950 Koszalin, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

działka gruntu nr 358/2 o powierzchni 0,0523 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 2099-04-10 oraz budynek mieszkalny wolnostojący, stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 183,00m2 z garażem w bryle budynku

Suma oszacowania wynosi 654 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 436 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 75150010961210900857830000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

SZCZEGÓŁY: WWW.KOMORNIK-KOSZALIN.PL

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 155, Koszalin, 75-605 Koszalin tel. 943420973 / fax. 943420973.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223452

 http://www.komornik-koszalin.pl/licytacja.php?id=470#

Numer oferty: L/70/N/06/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 436.266,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka