[Archiwalny] Koszalin, woj. zachodniopomorskie, ul. Ks. Anastazji - lokal mieszkalny (60,68 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-08-2015r.r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie mającego siedzibę przy ul. Andersa 17 w sali nr 5a, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni 60,68 m2 wraz z udziałem 350/10000 w nieruchomości wspólnej  położony: 75-056 Koszalin, Ks. Anastazji 5,  dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW.

Suma oszacowania wynosi 186.150,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 612,50zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 615,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński ul. zwycięstwa 155/2, 75-605 koszalin tel.: 94 3420973 email:  koszalin.mrowinski@komornik.pl http: www.komornik-koszalin.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/233072

 

Numer oferty: L/56/N/07/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 139.612,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie