[Archiwalny] Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Gołdapska - budynek mieszkalny (156,88 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Izabela Szweblik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2014r. o godz. 11:45 w Sądzie Rejonowym w Olecku I Wydziale Cywilnym mającego siedzibę przy ul. Osiedle Siejnik 18 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 195/2 o pow. 0,1200 ha zabudowanej murowanym, wolnostojącym domem mieszkalnym jednorodzinnym w części podpiwniczonym o dwóch kondygnacjach nadziemnych o pow. użytkowej 156,88m2 położonej: 19-420 Kowale Oleckie, ul. Gołdapska, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Suma oszacowania wynosi 325 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 500,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA 93 10600076 0000 3200 0134 0735

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego; wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własne.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Izabela Szweblik Kancelaria Komornicza w Olecku 19-400 Olecko ul. 11 -go Listopada 10 tel. (87) 5201638 e-mail: olecko@komomik.pl

Numer oferty: L/170/N/01/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 243.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka