[Archiwalny] Koziegłówki , gmina Koziegłowy, woj. śląskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Myszkowie Jan Lew w zastępstwie Marcin Baczyński Kancelaria Komornicza w Myszkowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2014 r. o godz 14:10  w budynku Sądu Rejonowego Myszkowie  z  siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 2 sala nr 8  odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

stanowiącej: nieruchomość położona w miejscowości Koziegłówki , gmina Koziegłowy dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą  składająca się z zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz gospodarczymi działek gruntu o nr.ew. 361 o pow. 16506 m.kw , o nr.ew. 462 o pow. 2344 m.kw. oraz niezabudowanej działki gruntu o nr.ew. 185 o pow. 2066 m.kw. 

Suma oszacowania wynosi 231.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173.625,00zł. W myśl art.962 § 1 kpc przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.150,00 zł. Rękojmię należy złożyć na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Katowice 31 1130 1091 0003 9087 8790 0001 lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię należy złożyć najpóźniej na dzień przed licytacją, wskazując numer księgi wieczystej oraz sygn.akt ICo 1634/12.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w godzinach przyjęć interesantów. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 11:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Jan Lew w zastępstwie Marcin Baczyński

Kancelaria Komornicza w Myszkowie

42-300 Myszków, ul. Słowackiego 8

tel. (34) 3132512 , e-mail: myszkowl@komomik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/126795

Numer oferty: L/9/N/03/14
Region:
  • śląskie
Cena: 173.625,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka