[Archiwalny] Kozłów Biskup, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Przemysław Kosyra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-06-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kozłów Biskup, 96-513 Nowa Sucha, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 180,40 m2, położona we wsi Kozłów Biskupi, w gminie Nowa Sucha. W rejestrze ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako działka ewidencyjna nr 242/9 obszaru 0,1190 ha, położona we wsi Kozłów Biskupi, w obr. ewid. 0008 – Kozłów Biskupi, w gminie Nowa Sucha.

Suma oszacowania wynosi 331 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 10203974 0000 5602 0229 5525.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie mieszczącym się pod adresem: 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Przemysław KosyraKancelaria Komornicza, Władysława Grabskiego 1a, Sochaczew, 96-500 Sochaczew tel. 46 811 16 76 / fax. www.komorniksochaczew.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/217098

Numer oferty: L/93/N/05/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 248.625,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka