[Archiwalny] Kozłowo, woj. warmińsko-mazurskie, lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Bogusław Ciecierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-11-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 13-100 Nidzica, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Kozłowo 60, 13-124 Kozłowo, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nidzicy prowadzi księgę. 

Suma oszacowania wynosi 85 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 130,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO O Ostróda 59 10203613 0000690200047753.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Bogusław Ciecierski Kancelaria Komornicza, ul. Traugutta 20, Nidzica, 13-100 Nidzica tel. 896253119 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/96726

 

 

Numer oferty: L/28/N/10/13
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 64.130,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie