[Archiwalny] Kraków, ul. Biskupia - lokal użytkowy, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Marcin Różycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-11-2013 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój B-021, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego, położonego przy ul. Biskupiej 4, 31-144 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 728 098,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 485 398,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 809,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH S.A. 35 1060 0076 0000 3260 0169 0678.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Lokal można oglądać w dniu 12-11-2013 r. o godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Marcin Różycki

Kancelaria Komornicza, al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, Kraków, 31-514 Kraków

tel. (12) 410-59-65 / fax. (12) 410-59-65

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/95136

Numer oferty: L/58/N/10/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 485.398,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy