[Archiwalny] Kraków, ul. Spacerowa - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 5a, zawiadamia na podstawie art. 1013§1 KPC, że w dniu 31 stycznia 2014r. o godz.10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Krakowie - Podgórzu obr. 69 przy ul. Spacerowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 21/12 o pow. 0,0462ha oraz nr 21/13 o pow. 0,0527ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 189 323,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 141 992,25 zł. 

Zgodnie z art. 8671KPC przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce w kancelarii komornika lub na konto komornika: w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce F-l Kraków nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, komornika.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena przewyższa 500,00 zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 i 872 KPC).

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 23 stycznia 2014r. w godz. 10:00 - 10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 5a , 31-542 KRAKÓW tel.: 12 2941830, 2941831 mail: krakow5@komornik.pl www.komornikdrzymala.pl

 

Numer oferty: L/155/N/12/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 141.992,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka