[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, ul. Malwowa - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Marta Dzięgiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D 23, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Malwowa, 30-611 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 241/25 o pow. 0,0152ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  przy ul. Malwowej w Krakowie objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie. 

Suma oszacowania wynosi 513 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 342 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 40116022020000000244412051.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

19.06.2015

08:00 - 08:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Marta Dzięgiel Kancelaria Komornicza, Rynek Podgórski 2, Kraków, 30-533 Kraków tel. 790 554 790 / fax.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/226543

Numer oferty: L/103/N/06/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 342.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka