[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, ul. Sępia - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2014 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-117, odbędzie się  druga licytacja nieruchomości położonego/ej przy Sępia  30-245 M. Kraków, dla którego/ej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą. W skład nieruchomości wchodzi: działka nr 974/2 obręb nr 21 o powierzchni 0,0893 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej (obiekt o słabym stanie technicznym - do kompleksowej przebudowy lub rozbiórki). 

Suma oszacowania wynosi 458 291,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 305 527,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 829,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MBS Wieliczka Filia I Kraków 50 86190006 0030 0025 8049 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.e-komornikdumnicki.pl.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Leszek Dumnicki

Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29B/37,31-564 Kraków

tel. 12 414 38 30, fax. 12 414 38 29

www.e-komornikdumnicki.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/164738

Numer oferty: L/65/N/09/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 305 527,33 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka