[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, 2 lokale mieszkalne, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 10-03-2014r. o godz.l 1:40 w sali nr B-021 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

                                                                            DRUGA LICYTACJA 

nieruchomości: lokal mieszkalny, położony w Krakowie przy ul. Szlak 4, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 465.000,00 zł. (Słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100PLN). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj.kwotę: 310.000,00 zł. (słownie: trzysta dziesięć tysięcy 00/100PLN)

oraz

nieruchomości: lokal mieszkalny  położony w Krakowie przy ul. Długa / św. Filipa 1, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą.  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 583.000,00 zł.( słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące 00/100PLN). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 388.666,67 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 67/100PLN). 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania licytowanej nieruchomości, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi, lub na konto komornika prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001 w terminie umożliwiającym jej zaksięgowanie przed rozpoczęciem przetargu.

Nieruchomości można oglądać w dniu 24-02-2014r. przy czym lokal mieszkalny nr 20 przy ul. Szlak 4 w godz. od 12:00 do 13:00, a lokal mieszkalny nr 12A przy ul.Długa 27 / św. Filipa 1 w godz.od 11:00 do 12:00, zaś operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowi Grażyna GolaKancelaria Komornicza 31-155 Kraków, ul. Warszawska 14/5 tel.: (12) 414-38-19, fax: (12) 414-38-46, www.komornik.krakow.pl, e-mail: krakowl@komornik.pl

 

Numer oferty: L/107/N/01/14
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie