[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, ul. Topazowa - lokal mieszkalny (45,60 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Bożena Krupińska zawiadamia że w dniu 19-03-2014r. o godz. 13,30, sala D-27 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul Topazowej 5, składającego się z 2 pokoi, 1 kuchni, 1 łazienki, 1 przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 45,6000m2.

Nieruchomość ta posiada założoną Księgę Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 218.901,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 164 176,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 21.891,00 zł. w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 40106000760000404030101564 Bank BPH S.A. O/Kraków . Przelana kwota winna znaleźć się na rachunku bankowym organu egzekucyjnego najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. W tytule przelewu należy podać: iż dokonana wpłata dotyczy rękojmi, dane dłużnika oraz nr sygn. spraw}' egzekucyjnej. Nieruchomość tą można oglądać w dniach 3 i 4 marca 2014r. w godz. 12:00-14:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w w/w terminach w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza, Bożena Krupińska, Kancelaria Komornicza, ul. Korodyńskiego 5A, 31-542 Kraków, tel/fax 012-294-18-32.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122398

Numer oferty: L/112//N/02/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 164.176,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie