[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, ul. Zielony Most - niruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie na podstawie art. 1013(6)§1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2014 o godz. 08:30 w kancelarii komornika odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości, położonego/ej przy Zielony Most 31-351 M. Kraków, dla którego/ej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą. W skład nieruchomości wchodzi: działka nr 394/2 obręb nr 40 o powierzchni 0,3959 ha położona w Krakowie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług o symbolu MN/U.1.2. 

Suma oszacowania wynosi 2 850 007,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 137 505,25 zł. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.e-komornikdumnicki.pl

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29B/37,31-564 Kraków tel. 12 414 38 30, fax. 12 414 38 29 www.e-komornikdumnicki.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/160557

 

Numer oferty: L/37/N/08/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 2.137.505,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka