[Archiwalny] Słowik, gm. Zgierz, woj. łózkie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Słowik, 95-100 gmina Zgierz.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowaną nieruchomością gruntową, oznaczoną jako jedna działka geodezyjna. Przedmiotowa działka ma regularny, prostokątny kształt, mocno wydłużony w kierunku północ – południe, krótszym bokiem przylegającym do ulicy Wiosennej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – gminnej ulicy Wiosennej, nie posiada urządzonego zjazdu z tej drogi. Na działce występują pojedyncze zadrzewienia – samosiejka brzozy i sosny. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz” uchwalonego Uchwałą Nr XV/134/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 15 grudnia 2011 roku, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej mieszanej.

Suma oszacowania wynosi 168 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 112 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 880,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański Kancelaria Komornicza, Ks. J. Popiełuszki 3 A, Zgierz , 95-100 Zgierz tel. 42 716 10 39 / fax. 42 716 10 39.

Link do lokalizacji: https://www.ekomornik.pl/auctions/detail/249443

 

Numer oferty: L/99/N/09/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 112.533,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka