[Archiwalny] Krośnica, woj. małopolskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 120 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z lokalem użytkowym – lokalem gastronomicznym położonej przy Ojca Leona, Krośnicy, 34-450 Krośnica. 

Suma oszacowania wynosi 557 186,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 417 889,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 718,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 15124051361111000052218037.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Tydzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 NIP 735-142-36-46
www.hosiawa-komornik.pl

 

Więcej informacji na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/262408

Numer oferty: L/27/N/11/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 417.889,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka
  • Obiekt komercyjny