[Archiwalny] Krosno, woj. podkarpackie - obiekt gastronomiczno-hotelowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2014r. o godz. 12:45 w Sąd Rejonowy w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. Sienkiewicza 12 odbędzie się pierwsza licytacja  położonej: 38-400 Krosno, obręb Turaszówka, dla której Sąd Rejonowy W Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. 

Nieruchomość składa się z działki o nr 74 o pow.0,1521 ha zabudowana obiektem gastronomiczno-hotelowym.Suma oszacowania wynosi 2 086 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 564 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 208 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA O. w Krośnie 51150014901214900342820000

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.l5:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak

Kancelaria Komornicza w Krośnie 38-400 Krosno 1 Olejarska 38A

teł. (13) 4367618 e-mail: kancelaria@komornkkrosno.plwww.komornikkrosno.pl

Numer oferty: L/138/N/12/13
Region:
  • podkarpackie
Cena: 1.564.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny