[Archiwalny] Krzeczkowo-Gromadzyn, woj. podlaskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-04-2015r.r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mającego siedzibę przy ul. Ludowej 44 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej grunty orne , działka nr 17/2 o powierzchni 0,1190 ha. położonej: 18-220 Czyżew, Krzeczkowo-Gromadzyn, dla której Sąd Rejonowy Wysokiem Mazowieckiem Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 2 755,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1836,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 275,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 74 10201332 0000 1702 0037 3522 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 44 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nic będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski Kancelaria Komornicza w Zambrowie 18-300 Zambrów Białostocka 31 lei. 086 2714838 c-mail zambrovv@koniornik.pl

Numer oferty: L/124/N/04/15
Region:
  • podlaskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka