[Archiwalny] Krzemieniewo, woj. wielkopolskie, ul. Spółdzielcza - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Wojciech Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie z siedzibą przy Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 64-120 Krzemieniewo, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Gostyniu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 271 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 203 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 83 1020 3088 0000 8402 0035 6071.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesznie

Wojciech Ptak

Kancelaria Komornicza, Lipowa 34, Leszno, 64-100 Leszno

tel. 65 5207942 / fax. 65 533 70 02

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/202783

 

Numer oferty: L/3/N/03/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 203.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka