[Archiwalny] Krzepielów gm. Sława, woj. dolnośląskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Krzepielów, 67-410 Sława.

Opis nieruchomości:

Jest to nieruchomość zabudowana obejmująca grunt działki o numerze ewidencyjnym 555/3 o powierzchni 3.600,00m2. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalny i 6 budynków gospodarczych. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieć wodociągową i energetyczną, kanalizacja zakończona w zbiorniku bezodpływowym. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (główna droga biegnąca przez wieś) o nawierzchni bitumicznej. Budynek mieszkalny posiada dwie kondygnacje – parter i poddasze nieużytkowe, jest nie podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowana wynosi:118,69 m2. Składa się on z trzech pokoi, kuchni, korytarza, łazienki, kotłowni i skrytki. Budynek gospodarczy I posiada jedną kondygnację, jest nie podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowana wynosi: 77,77 m2. Budynek gospodarczy II posiada dwie kondygnacje (parter i poddasze nieużytkowe ), jest podpiwniczony ale podpiwniczenie ze względu na wodę jest nieużytkowe, jego powierzchnia użytkowana wynosi :80,33 m2. Budynek gospodarczy III (kurnik) posiada jedną kondygnację, jest nie podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowana wynosi: 7,84 m2. Budynek gospodarczy IV posiada jedną kondygnację, jest nie podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowana wynosi: 91,02m2. Budynek gospodarczy V jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowana wynosi: 42,34 m2. Budynek gospodarczy VI jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowana wynosi: 88,40 m2.

Suma oszacowania wynosi 200 021,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 015,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 002,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 0032 2479. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 (termin oględzin przedmiotowej nieruchomości należy jednak wcześniej ustalić z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomirem Radeckim) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego  w sali nr 113 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Wschowie 67-400 Wschowa,  Pl. Kosynierów 1c .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Kancelaria Komornicza, Pocztowa 16 lok 5, Wschowa, 67-400 Wschowa tel. (65) 540 12 01 / fax. (65) 540 17 51.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/235929

 

Numer oferty: L/106/N/08/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 150.015,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka