[Archiwalny] Krzyków, woj. dolnośląskie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie art.10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-01-2014 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Krzyków, 55-003 Czernica, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 491 863,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 245 931,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 186,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920.

Wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości nabywca zobowiązany jest zapłacić natychmiast do wysokości 1/5 ceny, a resztę uiścić do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc). Wpłat należy dokonać do kasy komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oławie

Andrzej Paluszek

Kancelaria Komornicza, Brzeska 31, Oława, 55-200 Oława

tel. 71 3130099 / fax. 71 3034119

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/114661

Numer oferty: L/36/N/01/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 245.931,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka