[Archiwalny] Ksawerów, woj. łódzkie - budynek użytkowy, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Gabriel Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2013 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach z siedzibą przy Partyzancka 105, 95-200 Pabianice, pokój W. Cywilny, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy Ksawerowska, 95-054 Ksawerów, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 994 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 663 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 24 1020 3437 0000 1602 0018 0620.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

Gabriel Pietrasik

Kancelaria Komornicza, Warszawska 44 50, Pabianice, 95-200 Pabianice

tel. 42 2154381 / fax. 42 2154381

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/98802

 

Numer oferty: L/64/N/10/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 663.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy