[Archiwalny] Kurki, woj. warmińsko-mazurskie, budynek mieszkalny (139,04 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-09-2015r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Działdowie - 13-200 Działdowo, ul.Jagiełły 31 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

działkę gruntu nr 687/1 o pow.1194 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 139,04 m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 39,95 m2 , nieruchomość jest ogrodzona i zagospodarowana , instalacje w budynku : elektryczna, wodociągowa , zbiornik bezodpływowy (szambo) , co- węglowe piec na Eco-groszek , kominek w salonie położonej: Kurki, 13-200 Działdowo, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 323 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 242 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Działdowie 5712405338 1111 0000 5060 4160.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Działdowie przy Jagiełły 31- I Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska Kancelaria Komornicza ul. Jagiełły 34 A/18,13-200 Działdowo tel. (0-23) 697-23-02 e-mail: dzialdowo@komornik.plwww.dzialdowo.komornik.pl

Numer oferty: L/19/N/07/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 242.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka