[Archiwalny] Kutno, woj. łódzkie, Księdza Jerzego Popiełuszki - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie z siedzibą przy Staszica 3, 99-300 Kutno, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego, położonej przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki, 99-300 Kutno. 

Suma oszacowania wynosi 512 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 384 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB SA Oddział w Zgierzu 11 1020 3440 0000 7002 0016 0077.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kutnie mieszczącym się pod adresem: Staszica 3, 99-300 Kutno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 39, 99-300 Kutno tel. 24 254 54 27 / fax. 24 254 54 27.

Link do lokalizacji:http://www.ekomornik.pl/auctions/detail/252004

 

Numer oferty: L/103/N/09/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 384.075,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny