[Archiwalny] Kwidzyń, woj. pomorskie, ul. Polna - lokal mieszkalny (66,30 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Maciej Przybylski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-06-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 112, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Polna 22 A, 82-500 Kwidzyn, dla którego Sąd Rejonowy w Kwidzynie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny  o powierzchni użytkowej 66,30 m kw. składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju i spiżarki wraz z udziałem wynoszącym 5/150 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 391/6 oraz częściach wspólnych budynku zapisanych w KW. 

Suma oszacowania wynosi 147 374,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 530,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 737,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 75 1020 1778 0000 2902 0032 0820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Maciej Przybylski Kancelaria Komornicza, Chopina 28/5, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn tel. 552792579 / fax. 552792579.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219395

 

Numer oferty: L/77/N/05/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 110.530,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie