[Archiwalny] Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie, ul. KOściuszki - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryk Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2015 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 218, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 74, 57-540 Lądek-Zdrój, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Suma oszacowania wynosi 101 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 110,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 21203000451110000000875540.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku mieszczącym się pod adresem: ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Henryk Suszycki

Kancelaria Komornicza, ul. Okrzei 11, 57-300 Kłodzko

tel. 74 8110439 74 8113576 / fax.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213644

Numer oferty: L/72/N/04/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 75.825,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie